Om os / Foreningens vedtægter

Dansk Texel er medlem af Dansk Fåreavl

Vedtægter

§1. Foreningens navn.
1. Foreningens navn er Texelforeningen
2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse

§2. Formål
1. Foreningens formål er at varetage de erhvervsmæssige interesser, der knytter sig til avl og produktion af Texel får.
2. Formålet søges opfyldt gennem samarbejde med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med forsøg og forskning med får nationalt og internationalt.

§3. Medlemmer.
1. Som medlem kan optages enhver, der har interesse i Texel får.
2. Alle medlemmer orienteres via foreningens hjemmeside
3. Medlemskontingent fastsættes årligt af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Det således vedtagne kontingent gælder for det følgende regnskabsår. Kontingentet kan fastsættes forskelligt for aktive og for passive medlemmer. Udover det fastsatte kontingent hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser.
4. Udmeldelse af foreningen kan kun ske til 1. Januar ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer senest 8 dage forinden. Udmeldte medlemmer har ingen andel i foreningens eventuelle overskud eller formue og kan ikke gøre krav på foreningens ejendele eller kontante beholdninger.

§4. Foreningens Ledelse.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen jfr. § 5.
2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer jfr. § 6.
3. Der kan ydes diæter, kørselsgodtgørelse eller anden godtgørelse efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
4. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referater underskrives af bestyrelsen, henholdsvis dirigenten.

§5. Generalforsamling.
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. Kvartal.
2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indsendt til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.
3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til hvert enkelt medlem og med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen afvikles med en dagsorden, der indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

4. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen jfr. § 5 stk. 3.6. Suppleanterne er hvert år på valg.
5. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde. Medlemmer, der har tegnet passivt medlemskab, har ikke stemmeret. Medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er i kontingentrestance, har ikke stemmeret. Hvert aktivt medlemskab giver – uanset det lyder på flere navne – stemmeret for én person. Er der i en bedrift tegnet flere medlemskaber, har hvert medlem stemmeret.
6. Forslag og valg til bestyrelsen skal ske skriftligt. Valgbare er kun medlemmer, der har stemmeret jfr. § 5, stk. 5. Hvor der i en bedrift er tegnet flere medlemskaber, er kun én person fra den pågældende bedrift valgbar.
7. Bland foreningens medlemmer vælges 2 revisorer, som ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen. Valget gælder for 2 år ad gangen. Forslag til og valg af revisorer kan foregå mundtligt. Første gang er den ene revisor – efter lodtrækning – på valg efter eet år.
8. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer afgøres ved relativ flertal ( flest stemmer ). Alle øvrige afgørelser træffes ved absolut flertal ( mere end halvdelen af afgivne, gyldige stemmer ).
9. Ved skriftlig afstemning tælles afgivne, blanke stemmesedler ikke med ved optælling af antal afgivne, gyldige stemmer.
10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25% skriftligt anmoder herom til foreningens formand. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter anmodning.

§ 6. Bestyrelsen.
1. Valgperioden er 2 år, og der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Førstegang afgår, efter lodtrækning, 2 medlemmer
2. Ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.
3. Bestyrelsen udpeger forenings sekretær og kasserer, der kan være én og samme person.
4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, idet bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Bestyrelsen skal være repræsenteret i de enkelte udvalg.
5. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalg og foreninger / organisationer, hvor foreningen er repræsenteret.
6. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov.

§ 7. Regnskab revision.
1. Foreningens regnskabsår: 1. juli til 30 juni.
2. Kassereren udarbejder hvert år inden den ordinære generalforsamling foreningens regnskab.
3. Regnskabet revideres hvert år forud for den ordinære generalforsamling.

§ 8. Vedtægtsændringer, foreningens opløsning.
1. Vedtægtsændringer eller evt. foreningens opløsning kan vedtages på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og afstemning herom skal foregå skriftligt.
2. Forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning er vedtaget, når mindst 67% af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget. Såfremt mere end 50%, men under 67% af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget, kan dette fremsættes uændret på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 2 uger, men senest 6 uger, efter den første afstemning. Ved den ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, når mere end 50% af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget. Afgivne, blanke stemmesedler tælles ikke med ved optælling af antal afgivne, gyldige stemmer.
3. Ved foreningens opløsning anvendes den evt. formue efter vedtagelse på den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, til fremme af og forskning i fåreavlen i Danmark.
4. Det påhviler bestyrelsen af fuldføre fordelingen af foreningens formue i overensstemmelse med beslutning på den i § 8, stk. 3 nævnte generalforsamling. Bestyrelsen fungerer i øvrigt, indtil alle krav på foreningen er opfyldt, og indtil foreningens endelige opløsning.
5. Det sidste regnskab indtil foreningens opløsning skal godkendes på en afsluttende generalforsamling.

Senest ændret 3/10 2021.
Texelforeningen er
stiftet den
13. februar 1993
Webmaster texelforeningen