Referater / Bestyrelsesmøder 2011

Bestyrelsesmøder 2011

Bestyrelsesmøde d. 19.10.2011 hos Anette Nielsen
 
    Alle var mødt.
 
    1. Formanden orienterer
        De valgte repræsentanter fra vores forening i Avludvalget
        (Vagn Frandsen) og Udstillingsudvalget ( Mogens Ladefoged) har
        trukket sig fra udvalgene.
 
    2. Regnskab
        Regnskabet er godkendt og revideret.
        Det viser et overskud på 2.873,84 kr.
 
    3. Generalforsamling
        På valg er Henning Nielsen og Torsten Larsen. Torsten modtager
        ikke genvalg.
 
    4. Klovsygeprojekt
        Vi har fået en ansøgning fra 2 dyrlægestuderende om tilskud til et 
        projekt om undersøgelse af effekten af behandling af klovsyge
        m .m.
        Vi blev enige om at støtte med et beløb på 5000,- kr., med
        henvisning til vores overskud og formues størrelse.
 
    5. Dokument
        Vi retter henvendelse til John Engsig om et dokument om
        klovsyge i forbindelse med køb/salg af får/væddere.
        Det er så meningen at det tilbydes medlemmerne til benyttelse i
        forbindelse med handel.
 
    6. Eventuelt
        Vi har fået ros for de nye bannere til dyrskuer med mere.
        Jakob meddelte at han pga. hensyn til familien og øget
        arbejdsbyrde ikke ønskede at bestride formandsposten efter 
        generalforsamlingen.
 
        Referent knud Christensen
 
 
 
Telefonmøde onsdag d. 22 juni 2011
 
  1. Formanden orienterer. Landskuet har fået tilbudt at alle dyr testes for klovsyge uden beregning. Det har medført så kraftige protester fra udstillerene at dyrlægen har trukket sit tilbud tilbage. På Roskilde dyrskue blev der testet og udstillerne bidrog til kortlæggelsen af hvor udbredt sygdommen er.
  2. Landsskuet. Væggen er bragt til skuepladsen sammen med 3 af bannerne. Jakob medbringer de sidste to bannere, dugen og postkort torsdag morgen. Annette overrækker pokaler fredag, Lars har lovet at hjælpe hende til rette, da det er første gang, hun har opgaven.
         Torsten sender mapperne til Henning der medbringer dem om 
         onsdagen.
         Bestyrelsen er d.d. gjort bekendt med at vandrepokalen for 
         bedste afkomsgruppe blev vundet til ejendom sidste år.
         Vandrepokalen var skænket af Ole Frandsen.
         Diskussionen gik derefter på hvad vi kunne gøre. Der er ikke 
         afsat penge til en vandrepokal i indevæende års budget og det 
         vil være et forholdsvis beskedent beløb der kan findes i år.
         Det blev besluttet at der ikke indkøbes en ny pokal i år. Det  
         gøres med de begrundelser, at den tidligere var skænket af en 
         privatperson, at der for de midler der kan forsvares at bruge i år 
         ikke vil kunne findes noget ordenligt, samt at der i indeværende 
         regnskabsår bruges ca. 6000kr på dyrskuerelaterede 
         omkostninger, hvilket er knap halvdelen af årets kontingent.
         Det er bestyrelsens håb at der melder sig en ny skænker til 
         vandrepokalen. På opfordring fra Lars Linding har foreningens 
         pengeinstitut Nordjyske Bank sponsoreret en vandrepokal 
         bestående af Hyrde med stav i kongeligt porcelæn.
 
         Referent: Jakob
 
 
Bestyrelsesmøde DTC Vejle 26.2.2011 
 
1. Formanden orienterer.
Fremover skal foreningerne selv betale ved racemøder. 
Dataregistrering, med den nye sammensætning i  fåreafgiftsfonden kan man frygte at der fremover måske ingen  penge er til dette.
Jacob orienterede om korrespondance med formanden for  danske Lammeproducenter. Lammeproducenterne ønsker ikke  at der bliver brugt afgiftspenge på dataregistreringen, da det ikke virker som om avlerne bruger systemet.

2.
Tekst til banner.
Jacob foreslog at vi bruger teksterne fra hjemmesiden.      Resultatet blev at vi fandt at de nok var for lange og fandt frem til at omskrive dem lidt.Hvad med et logo. Vi blev enige om at det ville være for dyrt at finde på noget nyt, og vi har texelforeningen.dk
 
3. Postkort
De skal have samme tekst som bannerne.
 
4. Aktiviteter
Evt. et besætningsbesøg med kåring på Sjælland i slutningen af september.
Der kunne også laves et besætningsbesøg med evt. grilllam hvis vi kan finde et passende sted, evt. midt i det jyske.
 
5. Ærespræmie
Det blev vedtaget at vi i år giver ærespræmie til Herning, Odense, Roskilde og Vædderlamsskuet. Forudsat at der udstilles Texel, præmierne skal øremærkes til Texel. Beløbet bliver tilsammen 1950,- kr., hvilket forholdsmæssigt er en stor del af foreningens årlige kontingent.
 
6. Fremtidige møder
Der arbejdes med 2 fysiske møder. Derudover anvendes telefonmøder og mail.
 
7. Eventuelt
Ikke noget at referere.
 
 
Referent Knud Christensen
Webmaster texelforeningen