Referater / Bestyrelsesmøder 2016

Bestyrelsesmøder 2016Bestyrelsesmøde den 10/9 2016 , hos Benny Sunesen.

Tilstede: Walther jakobsen, henning Nielsen Benny Sunesen, lars linding.

Afbud: Jarco Van Der Molen.

Orientering fra Henning Nielsen.
Dansk Fåravl kører videre, der er stadig mange ting der skal ryddes op i.Der er lavet ny
hjemmeside dansk Faareavl. Det vil blive så medlemmer selv kan gå ind og lægge op-
slag ind. Dansk fåreavl indstiller en person til at sidde i fåreafgiftsfonden.
De forskellige udvalg fortsætter ligeledes.

Turen til Færøerne.

Det var texelforeningen der fik ideen, og Inge Markussen der stod for det praktiske.
En stor tak til Inge for en veltilrette lagt tur, og stor tak til Jarkob Pauli der viste os
Færøerne, som han selv så og oplevede med fårene, naturen og den færøske kultur.
Se i øvrigt de flotte billeder der er lagt på Dansk Oxforddowns facebook side.

Landsskuet.
Der var i år for få Texel, en af årsagerne var sygdom og fødevare/ Politi kontrollen.
Derudover har der også været stillet mange spørgsmål til texelforeningen ang.udstillings-
udvalgets håndtering af landsskuet 2016. Da texelforeningen ingen kompetence har vedr.
landsskuet, rettes al henvendelse til landsskuets udstillingsudvalg.
Texelforeningens stand gjorde sig godt med vores nye tiltag med uddeling af bal-
longer og vores nye beats flag.

Der er lavet program og generalforsamling 2016.

Regnskab er klar til underskrift.

Sidste kåring finder sted først i Oktober, Så først der finder vi vinderen.

Evt. Modtaget brev fra Svend Kristensen.
Konklusion. Henning forelægger den for raceudvalget.Referent . lars

Bestyrelsesmøde hos Benny Sunesen den 5/6 2016.

Til stede: Henning Nielsen -Benny Sunesen Jaco Van Der Molen-Walther Jakobsen-
Lars Linding

1. Landsskuet.
2. Benny samler pokaler ind til landsskuet.
3. Mogens ladefoged. Bedste vædder
Vagn Frandsen. Bedste får
Vagn Frandsen. Bedste et års dyr.
Mogens Ladefoged. Afkomst gruppe.

Sørger for uddeling af de omtalte pokaler på landsskuet 2016 Benny/lars

Texel stand. Walther stiller op og tager ned.
Der bliver indkøbt 2 stk Beachflag.(lars) Balloner med Texels logo på (Lars)

Derudover vil Henning gerne hvis nogen har et får med næsten nyfødt lam, der kan
stå i en boks ved texelstanden.

1. Texeldag.
2. Der vil blive lavet texeldag den 17/8. Endelig program er ikke lavet endnu.
3.
4. Vi forventer det bliver i en af landsskuets haller, Jaco foreslår at vi prøver at få fat i medlemmer vi normalt ikke ser på skuer o.lign.
5. Der vil blive fremstilling af vædder – får -gimmer- lam 2016.
6. Kåringsholdet vil give et oplæg om kåring, og man vil selv skulle prøve at kåre.

1. Generalforsamling.
Bliver den 22/10. Vi starter dagen hos Varde Å Dahl Lam, Derefter slutter dagen ved 4H
Seem ved Ribe, hvor vi også afholder vores generalforsamlig.
Tilmelding bliver nødvendig vi påtænker at grille et lam.

1. Evt.
Odense dyrskue har bedt om ærespræmie Texelforening har meddelt at den kun giver
til landsskuet.

Jaco foreslår om vi kan lave nogen texelnyt og sende ud pr. post, for at samle op på
medlemmer, som vi ikke hører så meget fra.

Referant : lars lindings-texel@bbsyd.dk1.


Bestyrelsesmøde hos Benny Sunesen den 17/4 2016.

Til stede: Henning Nielsen -Benny Sunesen- Jarco -lars Linding.

Afbud: Walter jakobsen.
Nyt fra formanden: Referat fra race udvalgsmødet den 9/4 16. Denne bliver lagt på Texels
hjemmeside når den er godkendt.

Der er nu købt insiminerings udstyr og er klar til brug af foreningens medlemmer, udstyret står
ved Anne Nymand, Henvendelse skal ske til Anne Nymand el. Henning Nielsen .

Den omtalte export til Hvide Rusland: vi ser ingen grund til at bruge mere tid på det, da de ikke svarer på vores henvendelser.

PR.: Galleri katinka Knibe, har malet et texelfår, som skal bruges til vores nye strimer, i første
omgang bliver der lavet et til hvert medlem.
Lars skal få lavet en lille folder der omhandler texel .
Benny undersøger med beachsflag til vores stand på landsskuet.

Vi har 43.717. indestående, 48 medlemmer. En lille tilbagegang.
Texelforeningen yder ikke tilskud til ikke medlemmer.

Forslag: Til texeldag og generalforsamling, Der arbejdes på, at besøge varde Ådal og afholde
generalforsamlingen i nærheden. Benny arbejder videre med dagen.

Turen til Færøerne ligger nu klar og der deltager 11 texelfolk, Texel er vært for middag den ene  aften for foreningens medlemmer.

Evt.

lars: spurgte til, hvem der var dommer for texel på landsskuet, Henning oplyste, der blev ikke  snakket noget på vores sidste generalforsamling , da det er landsskuets udstillings udvalg, der
skal fordele dommer til de forskellige racer, så alle bliver tilgodeset,

Jarco: foreslog en texeldag , hvor temaet var vores egne dyr, evt. mødes et sted med udvalgte  dyr, f.eks, samle de bedste kårede får/vædder, vise vædderlam til næste års avl og lave dommerkursus for texelfår. Og hvad der ellers ville komme af gode ideer .

Referent lars


Webmaster texelforeningen